Новини

5.05010101 - Обслуговування програмних систем і комплексів

Спеціальність: 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

Напрям підготовки: 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Кваліфікація: технік-програміст

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Денна форма навчання: 4 роки (на базі 9 класу)

Молодший спеціаліст спеціальності "Обслуговування програмних систем і комплексів" може займати первинні посади:

• Технік-програміст

• Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

• Оператор обчислювальних машин (ІІ та І категорії)

Призначення фахівця: за ДК 009:2005 фахівець підготовлений для діяльності у сфері інформатизації, яка передбачає застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору та обробки інформації з метою її аналізу та вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності.

Молодший спеціаліст напряму «Комп’ютерні науки» отримує підготовку, достатню для роботи в ІТ-службах підприємств та організацій різних галузей та форм власності.

Випускник, який успішно засвоїв курс навчання за даною спеціальністю, володіє такими інструментальними компетенціями:

• здатність до дослідницької роботи;

• володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об’єктів інформатизації;

• здатність до аналізу та синтезу науково-технічної та загальнонаукової інформації;

• здатність до роботи в команді;

• професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями;

• здатність до проектної діяльності в галузі інформаційних технологій;

• знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем;

• здатність до логічного та алгоритмічного мислення в процесі розробки математичного та програмного забезпечення інформаційних систем.

Технік-програміст повинен мати базові загальнонаукові знання

:

♦ основ філософії, психології, культурології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній та соціальній діяльності;

♦ в області фундаментальної та прикладної математики та уміння їх застосовувати в науково-дослідній та професійній діяльності;

♦ науково-методичних основ та стандартів в області інформаційних технологій, уміння застосовувати їх під час розробки та інтеграції систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій.

Випускник спеціальності володіє наступними загально-професійними компетенціями:

• ґрунтовна математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів та теорії ймовірностей;

• ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;

• знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;

• базові знання в області системних досліджень, моделювання систем, системному аналізі об’єктів інформатизації;

• базові знання в області комп’ютерної інженерії (комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів, комп’ютерні мережі);

• знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;

• базові знання технологій розподіленої обробки даних;

• базові знання web-технологій.

Набуті соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові та професійні компетенції дадуть змогу фахівцю зі спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» виконувати наступні функції:

• надання консультацій з питань інформатизації стосовно типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення на основі аналізу інформаційних потреб користувачів

• надання консультації з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем

• здійснення розробки індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів

• розробка та супровід веб-сторінки, публікація будь-якої інформації в Інтернеті

• обробки даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення

• експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належать іншим користувачам

• здійснення діяльності, пов’язаної з банками даних: автоматизоване введення даних, вибірка даних, опрацювання баз даних

Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

Цей курс для всіх, хто хоче опанувати різноманітні інструменти MS Word та MS Excel